8-1.jpg  
 
                聽宮穴(屬「小腸」)
 
(一)【聽宮穴】效用
      (1)主治 : 耳朵與聽覺有關疾病,如耳鳴,耳聾,中耳炎,外耳道炎。
      (2)調理保健 : 失聲,齒痛,心腹痛。
 
(二)位置解剖圖
      (A)
      8-2.jpg  
 
      (B)
      8-3.jpg  
 
(三)簡單取穴方法
      如上圖示
 
(四)自我按摩法(力道:適度)(時間:左右各1~3分鐘)
      8-4.jpg  
 
    (五)輔助治療的配穴
         (1)耳聾氣閉:聽宮、聽會、翳風。
         (2)瞤耳:聽宮、頰車、合谷。
         (3)心下悲淒:聽宮、脾俞。
         (4)痰火耳鳴:聽宮、腎俞、中脘、豐隆。
         (5)中耳炎:聽宮、翳風、合谷。 
 
 
 
 
 
  本文係多方彙總,以作為自己保健參考之用。若疏忽而侵權,煩請知會,將立即刪除。

    半呆鬍子 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()